هنر چینی

تندیس های امپراتوری چین

امپراتوری مختلف چین بیش از 1500 سال وجود داشته است. در آن زمان سلسله های شین و هان بسیاری از آثار هنری را خلق کردند. موضوع بسیاری از کارهای هنری آنها با تمایل جدیدی برای نشان دادن زندگی روزمره و داستان های تاریخ و اساطیر برای همه مشخص شده است.