مجسمه های دلقک

طبیعت عالی است ، ما کار آن را با کار خود جشن می گیریم