دکوراسیون منزل D'Argenta
مراقبت از محصول

ما به مجسمه های گرانبهای شما نیز اهمیت می دهیم.

مجسمه ها و قطعات هنری ما فقط باید با یک پارچه نرم تمیز شود تا گرد و غبار از بین برود. از هیچگونه پرداخت کننده یا تمیز کننده فلزی استفاده نشود.

</s></s>

قطعات با لاکی محکم محافظت می شود که از لکه دار شدن نقره جلوگیری می کند و به طور کلی از آن محافظت می کند.

</s></s>