هنر مایان

هنر امپراتوری مایا

هنر مایان برجسته بخشی مرکزی از امپراتوری بود و بیش از 1500 سال ادامه داشت. در آن زمان هنر مایاها تکامل یافت و به خصوصاً در نقش برجسته ها به صفات باشکوه و منحصر به فردی رسید. موضوع بسیاری از هنرهای تولیدی صنعتی مایان ، پادشاهان مایا بودند كه می خواستند مطمئن شوند كه در طول تاریخ از آنها به یادگار مانده است.

Mayan Art را کشف کرده و به خانه بیاورید.