هنر اسپانیایی

تندیس های فرهنگ اسپانیا

فرهنگ اسپانیا ، از روزهای امپراتوری تا به امروز هنرمندان نفیسی مانند سالوادور دالی را به ارمغان آورده است. زرهی طراحی و عملکرد تسخیرکنندگان یکی از اولین تصاویر هنر اسپانیا در مجموعه ما است. موضوع بسیاری از هنرهای آنها ماهیت مذهبی و ریشه ای عمیق مسیحی دارد.