علامت گذاری های فصل

روز مادر

با قطعات هنری ما عشق خود را به مادر نشان دهید و از Markdown "Mom2020" در Checkout استفاده کنید.

</s></s>

اعتبار تا تاریخ 18/5/2020

SHAVUOT

برای جشن با "Shavuot2020" Markdown در Checkout از حمل و نقل رایگان در دکوراسیون مذهبی لذت ببرید.

</s></s>

معتبر تا 20.01.6