مجسمه سازی Stingray

پرتوهای مانتا ( Manta Ray) نیز نامیده می شوند ، آنها گلایدرهای بخشنده دریا هستند ، موجوداتی زیبا برای تزئین.

مجسمه های Stingray ما را کشف کنید